Dialogen

Kommunale tilskudd i Bardu Kommune

 

Bardu Kommune har årlige tilskudd som deles ut til næringsformål. De årlige bevilgningene kommer fra salg av konsejsonskraft og via fylkeskommunen fra statsbudsjettets kapittel 551, post 60 og 61.

 

Bardu Kommune har gjennom dialog/prosess med eget næringsliv i 2014 og 2015 vedtatt en virkemiddelplan som sammen med fylkeskommunale, statlige og EØS avtalens retningslinjer gir føringer for hvordan midlene skal tildeles næringslivet. Alle tildelinger fra Bardu Kommune er definert som "bagatellmessig støtte" i.h.h.t statsstøtteregelverket.

 

Sysselsettingstiltak

Prosjekter i næringslivet som har til formål å direkte skape flere arbeidsplasser (sysselseting) er prioritert. Det er krav om elektronisk søknad med vedlagt forretningsplan inkludert budsjetter. Det kan i henhold til virkemiddelplanen søkes om inntil 500 000 i oppstartskapital, begrenset til 50 % av prosjektets totalkostnad. Årlig settes 80 % av tilskuddsmidlene av til dette formålet. Søknadene utredes administrativt og vedtas politisk av formannskapet i Bardu Kommune.

 

Mindre tiltak

Småskala prosjekter i næringslivet og lag og foreninger som kan bidra til økt bolyst, effektivisering og innovasjon i bedriftene knyttet til mindre investeringer og kompetanseheving kan søke støtte i.h.h.t mindre tiltak. Årlig setter Bardu Kommune av ca 20 % av tilskuddsmidlene til formålet. Det kan i henhold til virkemiddelplanen søkes om inntil 15 000 kroner, begrenset oppad til 50 % av prosjektets totalkostnad. Det er ikke nøvendig å legge ved forretningsplan i søknaden om mindre tiltak. Søknadene utredes og vedtas administrativt i Bardu Kommune.

 

Felles for satsningsområdene "mindre tiltak" og "sysselsettingstiltak".

 • Legg ved forretningsplan i søknad om sysselsettingstiltak.
 • Legg ved kopi av tilbud (maskiner, kurs o. l) for søknad om mindre tiltak.
 • Alle søknader må være basert på inntil 50 % egenkapital. Egenkapital kan være egne midler, lån i privat bank (ikke leasing). Søker kan kun stille med inntil 50 % av prosjektets totalkostnad som egeninnsats. Egeninnsats ihht Innovasjon Norge sin timepris.
 • Veigående transportmidler og ren driftsstøtte er ikke tillatt å støtte i.h.h.t EØS regelverket.
 • Fortløpende søknadsbehandling ihht møtekalender for formannskapet i Bardu Kommune for sysselsettingstiltak.
 • Fortløpende søknadsbehandling fra enhet næring i Bardu Kommune på mindre tiltak.
 • Det som kan påvirke søknadene er tilgjengelige midler og ordførerens ønske om å sette ulike søknader på sakskartet.
 • Du kan få hjelp til prosjektplanen eller forretningsplanen hos flere aktører.

Bardu Utvikling SA (lokal næringsforening). Kontakt Arild Nordahl på e-post Arild.Nordahl@barduutvikling.no

Næringshage Nord (klikk her)

Næringshagen i Senja (klikk her)

VINN i Narvik (klikk her)

 • ALLE søknader behandles i henhold til gjeldende planer og regelverk (se nedenfor for oversikt).
 • ALLE søkere får tilsendt tilsagnsbrev/avslagsbrev når søknaden er behandlet.
 • Søkere som får tildelt midler, får tilskuddet normalt sett utbetalt etterskuddsvis når prosjektet er gjennomført og rapportert. Rapportering av gjennomført tiltak/prosjekt skal skje gjennom søkeportalen (www.regionalforvaltning.no)

 

Elektronisk søknadsportal.

Alle søknader leveres via elektronisk søkeportal www.regionalforvaltning.no. Skriftlige innlverte søknader vil bli bli returnert.

 

Andre finansieringskilder for prosjekter.

Bardu Kommune har investert i den elektroniske løsningen Tilskuddsportalen. Portalen er et verktøy som gir lag, foreninger og næringsliv tilgang til oversikt over inntil 3.000 årlige tilskudd innenfor EØS området. Tilskuddsportalen er i ferd med å bli implementert i Bardu i løpet av mai 2016. Lag og foreninger gis tilgang via egen lag og foreningsmodul. Kontakt Bardu Frivilligsentral SA v/Bernt Lamøy på telefon 994 11311 for tilgang eller Enhet kultur og folkehelse Ole Kroken på tel 993 62997 for tilgang.

 

Næringsaktører som ønsker en oversikt over om prosjektet deres kan være berettiget andre tilskudd/midler kan kontakte Bardu Utvikling SA v/Arild Nordahl.

 

Innovasjon Norge har også ulike former for bistand. Besøk deres hjemmeside ved å (klikke her).

 

Bistand, råd og veiledning.

Bardu Kommune ved enhet næring kan gi råd & veiledning til gründere med planer for etablering av ny bedrift eller utvidelse av eksisterende bedrift. Ta gjerne kontakt med oss på e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no eller telefon +47 900 36666

 

Øvrige råd og veiledningstjenester.

Starte og drive bedrift. Altinn sine hjemmesider. (klikk her)

VINN sin portal for nettbasert læring. (klikk her).

Innovasjon Norge sin grundertelefon (klikk her).

Gjeldende kommunale og fylkeskommunale

planer per 7.6.2017 for tilskuddssøknader

 

Virkemiddelplan, Kapittel 1 - Bakgrunn og statistikk. Last ned ved å (klikke her).

Virkemiddelplan, Kapittel 2 - Strategier offentlig næringsutviklingsarbeid Last ned ved å (klikke her).

Virkemiddelplan, Kapittel 3 - retningslinjer, vilkår tilsagn i Bardu Kommune Last ned ved å (klikke her).

Strategisk næringsplan (plandel). Last ned ved å (klikke her).

Strategisk næringsplan (handlingsdel). Last ned ved å (klikke her).

Vedtekter Kraftfond i Bardu Kommune. Last ned ved å (klikk her).

Tildelingsbrev Troms Fylke 2017 Last ned ved å (klikke her).

Forkrift for distriktspolitiske virkemidler. Last ned ved å (klikk her).

Retningslinjer for distriktspolitiske virkemidler. Last ned ved å (klikke her).

 

 

 

Disponible midler på fondene per juli 2017.

 

Ta kontakt med Bardu Kommune for oppdatert oversikt.

 

 

 

EØS regelverket om

offentlig støtte

 

Norge har gjennom EØS avtalen forpliktet seg på å følgende gjeldende EØS regelverk i arbeidet med offentlig støtte.

 

Tilskuddene som Bardu Kommune gir til næringsvirksomhet omfattes av regelverket og definisjonen "bagatellmessig støtte". EØS regelverket om offentlig støtte kommer også til anvendelse ved flere forhold slik som salg av offentlig eiendom/bygg eller utleie av lokaler til privat virksomhet.

 

Nærmere informasjon om regelverket finnes ved å (klikke her)

Copyright © All Rights Reserved Dialogen