Dialogen

Referat møter i Dialogen

Møte i DialogForum 16.2.2015, tema: Reiselivssamarbeid med Visit Narvik. Referat lastes ned her

Møte i DialogForum 9.3.2015, tema: nye regler for tilskudd til næringsvirksomhet i Bardu Kommune. Presentasjon i Dialogforum finner du her

Møte i Dialogen 7.4.2015. Referat laster du ned her

Møte i Dialogen 1.6.2015. Referat laster du ned her

Møte i Dialogen 29.10.2015. Referat laster du ned her

Møte i Dialogen 19.1.2016. Referat laster du ned her

Møte i Dialogen 23.2.2016 Referat laster du ned her, Vedlegget laster du ned her

Møte i Dialogen 13.01.17 Referat laster du ned her.

 

Kommende planlagte møter i 2017

Neste møte planlagt Tirsdag 14.2.2017 kl 12-15.

 

 

Nyheter

 

Invitasjon til dialogforum møte for reiselivsnæringen 16.1.2016 kl 18-21 i kommunestyresalen.

Møtet er åpent og ment for aktører som driver med småskala og storskala reiseliv, arrangementer i Bardu.

Møtet gjennomføres for å få evaluert hvordan den eksisterende pilotavtalen mellom Visit Narvik og reiselivsnæringen i Bardu så

langt har fungert. Samtidig gir møtet Bardu`s reiselivsnæring (aktører og arrangører av messer, markeder og

idrettsarrangement) mulighet til å gi kommunen og Visit Narvik innspill på hva som er viktig å ivareta i et eventuelt videre samarbeid.

 

Målet med et slikt møte er å få tilstrekkelig innspill fra reiselivsnæringen på om det er ønskelig eller nødvendig

sett fra reiselivsnæringens side at Bardu Kommune fortsatt bistår i utviklingsrettet arbeid etter "samarbeidsmodellen"

med destinasjonsselskapet Visit Narvik. Dette for å fortsatt legge godt til rette for at reiselivsnæringen i Bardu fortsatt kan

utvikle seg.

 

Et fortsatt samarbeid kan muligens bidra til:

•Fortsatt trykk på salg- og markedsføring av næringens tilbud i Bardu (aktiviteter, overnatting, opplevelser etc) i ulike kanaler (salgsmesser, workshops, online booking, resseturer, turistinformasjon, digital turistinformasjon etc).

•Tilgjengeliggjøring av kunnskap om markedet, trender, turisten samt dennes behov og krav til leveransene.

 

Vi oppfordrer alle aktører som identifiserer seg med å levere varer, tjenester, produkter, opplevelser, overnatting, arrangementsopplevelser til turister om å stille i møtet.

 

Se ellers vedlagte invitasjon som du kan laste ned ved å (klikke her).

 

 

Næringssaker i formannskapet 18.11.2016

Formannskapet behandlet flere saker tilknyttet næringsutvikling i dette møtet.

 

Prosjektet "flere sentrumstiltak" ble startet i 2015. Formålet med prosjektet var å gjennomføre en forstudie/forprosjekt som skulle se på mulighetene for å etablere offentlig toalett, tømmestasjon for bobil, scene løsning i byrommet. I tillegg var det ønskelig å se på fremtidig plassering av taxibu på Setermoen. Fagrapport og sluttrapport har vært ute til høring og det kom inn flere merknader til planen. Formannskapet vedtok i dette møtet å videreføre prosjektet til et hovedprosjekt der tiltakene planlegges realisert. Et hovedprosjekt vil starte opp med en fase 1 som innebærer kvalitetssikring av de prosjekterte løsningene og detaljprosjektere disse, inkludert skaffe tilveie finansiering. I fase 2 av hovedprosjektet vil en søke å etablere løsningene.

 

Formannskapet vedtok også budsjett for enhet næring i dette møtet. Budsjettet til enheten økes i 2017 fra 3,7 millioner kroner til nærmere 8,1 millioner. I dette ligger b.la utbygging av bredbånd i Salangsdalen, konkurranseutsatt 1. linjetjeneste i tillegg til de øvrige offentlige næringsutviklingsoppgavene.

 

Næringssaker i formannskapet 7.9.2016

Formannskapet behandlet flere saker tilknyttet næring i dette møtet.

 

Biffhuset Setermoen AS fikk innvilget sysselsettingstilskudd på 154.000 for oppstarten på bakgrunn av investeringskostnader på 308.000 ifm oppstarten.

 

Saga Mobil AS har planlegger oppstart av mobiloperatør virksomhet med base i Bardu. Selskapet fikk innvilget sysselsettingstiltskudd på 430.000 kroner som utgjør 50 % av godkjente kostnader på 860.000 på bakgrunn av søknad og forretningsplan.

 

Furuly Turbuss AS planlegger å etablere ny garasje og personalrom for turbussvirksomheten. Selskapet fikk innvilget sysselsettingstilskudd på 200.000 som utgjør 50 % av godkjente kostnader på 400 000 på bakgrunn av søknad og forretningsplan.

 

Solbakken Camping v/Eiliv Engmo Maskinstasjon planlegger utvidelse/renovering av campingplassen på Solbakken i Salangsdalen. Selskapet fikk innvilget 115.000 i sysselsettingstilskudd som utgjør 50 % av godkjente kostnader på 230.000 på bakgrunn av søknad og forretningsplan.

 

Rimfrost Teaterensemble søkte om midler til produksjon og oppsetting av "balladen om et paddetryne". Søknaden ble avslått.

 

Midt-Troms Maskinring AS planlegger investering i høstemaskiner til grønnsaker som kan leies ut til landbruksaktører som ønsker å satse på grønnsaksproduksjon i Midt-Troms. Selskapet fikk innvilget 15.000 i mindre tiltak midler.

 

Formannskapet behandlet også rullering av næringsfyrtårn i Bardu på bakgrunn av spørreundersøkelsene som har vært gjennomført. Bardu Kommune har nå vedtatt følgende næringsfyrtårn.

 

  • Reistadløpet Ski-Classics
  • Ungt og innovativt landbruk
  • Polar Park

 

Formannskapet behandlet også pappirene fra vårens generalforsamling i Polar Park.

 

 

Regional næringsutvikling i Troms 2015.

Fylkesrådet ønsker å føre en næringspolitikk som tilrettelegger for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv som bidrar til at folk skal bo og leve det gode liv i hele Troms (Fremtiden skapes i nord).

 

I rapporten Regional Næringsutvikling i Troms 2015 vises bredden og den historiske utviklingen i det fylkeskommunale næringsrettede utviklingsarbeidet. Rapporten søker å få fram tiltak og aktiviteter som skal bidra til å møte fylkets utfordringer innen næringer hvor vi har egne sektorstrategier og innen lokal og regional tilrettelegging for bostedsattraktivitet og vekstkraft, kompetanse og entreprenørskapssatsing generelt.

 

Det er høy prosjektaktivitet både på lokalt og regionalt nivå i fylket. Gjennom aktiv bruk av utviklingskapital stimuleres det til vekst i både nyopprettet og etablert næringsliv, i tillegg til at det bevilges tilretteleggende midler som kommer befolkning og næringslivet i Troms til gode.

Fylkesrådet er bekymret for at det regionale- og kommunale handlingsrommet for utvikling står under press. Fylkesrådet vil prioritere dokumentasjon av effektene og argumentasjon for videreføring av utviklingsressurser i dialogen med nasjonale myndigheter.

 

For å forsterke effekten av de regionale utviklingsmidlene, er det fremover behov for gjøre prioriteringer i en situasjon der rammebetingelsene har endret seg. Samarbeidet med fylkets partnerskap blir i denne sammenheng viktigere for å sikre at alle drar i samme retning.

 

Rapporten lastes ned ved å (klikke her).

 

Tromsø, mai 2016

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for helse, kultur og næring

 

 

Åpent næringslivsmøte i Bardu (Dialogforum), Mandag 13.6.2016

Dialogen gjennomførte mandag 13.6.2016 et åpent møte for næringslivet i Bardu Kommune. På dagsorden sto flere spennende saker.

 

Verneplanene for Leina.

Enhetleder Kultur og folkehelse Ole Kroken orienterte møtedeltakerne om de forestående planene fra sentrale myndigheter om planer for vern av kulturminner ved Leinavatn. Preesentasjon vil bli mulig å laste ned ved å (klikke her)

 

Tilskuddsordninger i Bardu Kommune.

Næringssjef Lennarth Kvernmo orienterte om Bardu Kommunes tilskuddsordninger. Du finner nærmere informasjon om tilskuddsordningene på denne nettsiden under "Tilskuddsordninger i Bardu Kommune".

 

Oppgradering av industriområdet i Bardu.

Oppgradering av dagens industriområde ble diskutert i møtet. Deltakerne var opptatt av vei, vann, kloakk, skilting i området. Næringssjef signaliserer at kommunen vil sette dette på kartet når vi har ledeig kapasitet.

 

VISMA Ski-Classics Reistadløpet.

Alexander Os, daglig leder i Reistadløpet AS informerte om det kommende Reistadløpet Ski-Classic 2017-2019. Presentasjonen finner du ved å (klikke her).

 

Bardu Kommune skal styrke sin satsning på entreprenører og grunderne

Formannskapet i Bardu Kommune vedtok 7.6.2016 å bevilge 300.000 kroner årlig i 3 år på etablering av en 1.linjetjeneste for næringsutviklingsarbeid. Dette betyr i praksis at Bardu Kommune bruker 1 million kroner ekstra over 3 år på å styrke næringssatsningen i kommunen. Kommunen forventer at flere med gode ideer realiserer sine forretningsplaner og dermed bidrar til økt sysselsetting og verdiskapning i Bardu. Prosjektet etableres nå og vil pågå utover høsten 2016. Målet er å ha klart et konsept for realisering i fra 1.1.2017. Innen den tid skal markedet for slike tjenester undersøkes, dialog om mulig samhandling med nabokommuner og anbud gjennomføres. Det er også viktig å se denne satsningen i sammenheng med det øvrige kommunen gjør i næringsutviklingsarbeidet, slik som Innobasjonsbase Bardu, næring og landbruk sin flytteprosess til Veksthuset m.m.

 

Dialogen inviterer til åpent møte for næringsliv, lag og foreninger.

Dialogen ved Bardu Utvikling SA og Bardu Kommune inviterer til møte i Dialogfor for næringsliv, lag og foreninger Mandag 13.6.2016 kl 18.00 i kommunestyresalen. For program og agenda, (klikk her)

 

Visit Narvik inviterer til møte med aktører i reiselivsnæringen og handelsnæringen i Bardu.

Visit Narvik inviterer deg til informasjon om den nye destinasjonsinfrastrukturen og hvordan Visit Narvik kan styrke den enkelte kommune, reiselivsbedrift og handelsbedrift ytterligere. Visit Narvik har nå hatt et år med kommuneavtaler og har nå ønske om å utvikle seg sammen med næringen videre, slik at fellesskapet står rustet for fremtiden som en helhetlig og slagkraftig turistdestinasjon.

 

Møtet finner sted i kommunestyresalen 14. juni kl 16-19. Les mere om invitasjonen på kommunens nettsider ved å (klikke her)

 

SISTE SJANSE 6. JUNI 2016 - Undersøkelse - Næringsfyrtårn i Midt-Troms.

Midt-Troms regionråd har anbefalt alle kommuner i Midt-Troms om å revitalisere sine næringsfyrtårn. Næringsfyrtårn er definert som 3 hovedsatsningområder innenfor hver kommune som skal vies spesiell oppmerksomhet i samhandling på regionalt nivå. I Bardu har Fjellstue Altevatn, TMS og Barnas Natuarpark vært såkalte "næringsfyrtårn". Bardu Kommune går i gang med en undersøkelse rettet mot lokalt næringsliv om nye næringsfyrtårn i Bardu for inneværende 4 årsperiode. Undersøkelsen pågår frem til 6. juni 2016. Næringsaktører kan svare på undersøkelsen ved å klikke her.

 

Næringsutviklingssaker i kommende formannskap 7. Juni 2016.

Følgende næringssaker skal opp i kommende formannskapsmøte

 

Strategisk næringsplan

I April 2015 vedtok kommunestyret i Bardu en ny del til Strategisk Næringsplan. Denne er kjent som virkemiddelplanen og består av kapittel 1-3 som du finner ved å (klikke her)

Virkemiddelplanen er styrende for hvordan Bardu Kommune skal tildele sine næringstilskudd. Samtig er den førende for hva kommunen skal gi tilskudd til. Det som nå skal diskuteres og vedtas er om kommunen skal etablere en bedre og mere proffesjonalisert 1. linjetjeneste for etablerere og grundere.

 

En oversikt over sakene som behandles i formannskapet finner du ved å (klikke her)

 

VISMA Ski Classics 2017

Torsdag 26.5.2016 kl 16.45 besluttet eierne av VISMA Ski-Classics, W. Sportsmedia AB, at verdenscupen i langløp nå blir en realitet i Bardu og Målselv. Reistadløpet med start i Bardu og målgang i Målselv, tilltrer nå det anerkjente VISMA Ski-Classics sirkuset. Arrangementet finner sted Lørdag 1.4.2017 + 2018 og 2019. Initiativtakerne til dette (BOIF, Bardu IL og IL Kampen v/Reistadutvalget) arbeider nå med å stable på beina en organisasjon (et selskap) som skal arbeide videre med prosjektet mht planlegging av utførelsen, finansiering og side arrangementeter. Både Bardu Kommune, Målselv Kommune og Arctic Sport AS går sammen med Reistadutvalget som eiere i et nytt selskap. Kontaktperson vedrørende denne saken er Aleksander Os, Telefon 958 85622.

 

Status tilskuddssøknader til Bardu Kommune sitt Kraftfond og Næringsfond mai 2015.

Bardu Kommune har per mai 2015 5 søknader relatert til sysselsettingstiltak i kø. Den eldste søknaden er fra november 2015. I tillegg er det 1 søknad om mindre tiltak til behandling. Kommunen venter på tildeling av midler fra Troms Fylkeskommune til næringsfondet før søknadsbehandlingen starter opp igjen. Det er ventet tildeling fra Troms Fylkeskommune på næringsfondsmidler i juli 2016.

 

Næringsutviklingssaker i kommende formannskap 11. mai 2016.

Flere spennende næringssaker var behandlet i siste FSK.

 

Fjellstue Altevatn.

Børre Berglund med initiativtakere gis anledning til å videreføre prosjektet som prioritet 1. Prioiritet 2 ble videreføring med Richard Isaksen og Monica Olaisen. Løsningsforslagene legges frem for Statkraft som er grunneier i området for godkjenning før endelige avtaler gjøres.

 

Sentrumstiltak prosjektet.

I sentrumstiltak prosjektet vedtok politikerne å sende sende saken ut på åpen høring, med frist for besvarelse (merknader) før sommerferien. Rådmannen bes legge frem forslag til en videreføring av et hovedprosjekt med forslag til organisering, finansiering av hovedprosjektet (prosessen). Detaljprosjektering inkludert nødvendige reguleringsforslag for tiltakene og arbeidet med finansiering av de prioriterte tiltakene utøves i neste fase av prosjektet (hovedprosjektet).

 

Årsmelding Enhet næring.

Årsmelding for enhet næring i Bardu kommune ble vedtatt.

 

Økonomisk støtte til turistinformasjon ved Bardu Bygdetun.

I saken om Midt-Troms Museum sitt ønske om etablering av turistinformasjon ved Bygdetunet vedtok Bardu Kommune å gi prosjektet økonomisk støtte midlertidig i 1 år. Formannskapet oppfordrer Midt-Troms Museum til ialog med destinasjonsselskapet Visit Narvik eller andre turistselskaper med formål om å etablere mulige samarbeidsformer for turistinformasjon og lokale vertskapsroller i regionen. Søknaden om økonomisk støtte kr 25.000,- til etablering/drift av turistinformasjon ved Bardu Bygdetun innvilges som en midlertidig løsning for 2016. Midlene hentes fra avdeling næring. Det er en forutsetning at Målselv kommune gjør et likelydende vedtak.”

 

En oversikt over sakskartet og protokoller i formannskapet finner du ved å (klikke her).

 

Sluttrapporten for Arctic Race of Norway - målgang 2. etappe Setermoen er klar.

Sluttrapporten for gjennomføringen av målgang og folkefest i 2. etappe i Arctic Race of Norway på Setermoen er nå klar til politisk behandling i formannskapet. 2 etappe av ARN hadde målgang på Setermoen 14. august 2016. Det er prosjektleder Per Åke Heimdal som har ført rapporten i pennen med bistand fra enhet næring i Bardu Kommune. Selve rapporten er en oppsummering av arrangementet på Setermoen inkludert økonomirapport. Ønsker du å mimre litt tilbake til arrangementet? Se nettsiden ved å (klikke her) eller gå til facebooksiden ved å (klikke her). Vi legger ut rapporten så snart formannskapet har behandlet denne.

 

Tilskuddsportalen implementeres i Bardu.

Bardu kommune har nylig i samarbeid med Bardu Frivilligsentral og Bardu Utvikling inngått en avtale med selskapet Scan4news som gir kommunen og lag/foreninger tilgang til dataverktøyet Tilskuddsportalen. Portalen gir kommunale etater tilgang til om lag 3.000 søknadsadresser og frivillige lag/foreninger tilgang til om lag 1500 søknadsadresser. Ut over dette vil ordningen også gjennom Bardu Utvikling gi reiselivsbedrifter og øvrig næringsliv i Bardu tilgang til portalen. Gjennom avtalen vil det fra leverandøren bli gjennomført opplæring i bruken av systemet til alle kommunale brukere og til representanter fra lag/foreninger. Opplæringen og tilgangen for frivillige lag og foreninger vil være gratis og skjer torsdag 19. mai.

 

Bardu kommune bruker det første året ca kr 40 000.- på dette tiltaket. Bardu kommune forventer at tilskuddsportalen vil bidra til at kommune, næringsliv, lag og foreninger får bedre finansieringsmuligheter for sine egendrevne prosjekter. Dersom forventningene innfris vil effekten være åpenbar ved at det kan oppnås økt sysselsetning og bedre bolyst i kommunen. Effekten forutsetter selvsagt at verktøyet Tilskuddsportalen tas i bruk av aktørene. Ordningen vil i samråd med deltakerne bli evaluert etter et års drift for å få belyst forventet effekter.

 

Link til nettsiden for tilskuddsportalen finner du ved å (klikke her).

 

Spørsmål til overnevnte kan rettes til Oddvar Bjørnsen på tel 913 34 586 eller næringssjef på tel 900 36666

 

Næringsfyrtårn i Midt-Troms.

Midt-Troms regionråd har anbefalt alle kommuner i Midt-Troms om å revitalisere sine næringsfyrtårn. Næringsfyrtårn er definert som 3 hovedsatsningområder innenfor hver kommune som skal vies spesiell oppmerksomhet i samhandling på regionalt nivå. I Bardu har Fjellstue Altevatn, TMS og Barnas Natuarpark vært såkalte "næringsfyrtårn". Bardu Kommune går i gang med en undersøkelse rettet mot lokalt næringsliv om nye næringsfyrtårn i Bardu for inneværende 4 årsperiode. Undersøkelsen pågår frem til 6. juni 2016. Næringsaktører kan svare på undersøkelsen ved å klikke her.

 

Barnas Naturpark

Bardu Kommune jobber for å skape en kunnskapsformidler for barn og unge. Prosjektet er et "non profit" prosjekt som forsøker å skape interesse for barn og unge rundt natur og miljø. Prosjektleder er Ida Steien Bjerka og hun jobber for øyeblikket med finansieringstiltakene i prosjektet. Prosjektet er allerede støtte med med midler fra Troms Fylkeskommune, Statskog og Fylkesmannen i Troms. Målet er å ha endelig finansiering på plass innen 1.7.2016 slik at prosjektet kan starte opp. Nærmere informasjon om Barnas Natuarpark finner du på nettsdetet www.barnasnatuarpark.no

 

Fjellstue Altevatn

Det har meldt seg to interessenter til å overta fjellstue prosjektet. Begge prospektene er saksutredet av Bardru Kommune v/enhet næring og skal legges frem for politisk behandlign i formannskapet 11.5.2016.

 

Sentrumstiltak prosjektet

Forprosjektet har vært ute på anbud og er i sluttfasen. Fagrapporten som er utarbeidet av Bardu Utvikling SA skal nå til formannskapet for en orientering. Deretter planlegges høringsrunde med mulighet for innspill for lokalt næringsliv før endelig politisk behandling 11.5.2016 med siktemål på videreføring i et hovedprosjekt.

 

Fokus på industriområdet i Bardu.

Bardu Kommune forhandler vinteren/våren med Furuly Eiendom AS om salg av tomt ved siden av Rema1000 i Bardu. Et salg vil åpne for ny-etableringer i Bardu innenfor handelssegmentet og dermed bidra til å skape flere arbeidsplasser og økt atraktivitet på Setermoen som handelssted. Vi håper på en avklaringen innen mai mnd. Bardu Kommune er også i dialog med flere aktører som ønsker å kjøpe tomt på dagens industriområde med formål om å utvikle bedriftene sine.

 

Bardu Utvikling SA i samarbeid med flere næringsaktører på industriområdet i Bardu har nå henvendt seg til Bardu Kommune med ønske om at det iverksettes et prosjekt som skal se nærmere på mulighetene for å oppgradere industriområdet mht vei, vann, kloakk, skilting m. m.

 

Visma Ski Classics og langsløpscupen til Bardu og Målselv?

Reistadutvalget som i dag er en avdeling organisert under idrettslagene Bardufoss og Omegn Idrettsforening, IL Kampen og Bardu IL har bedt ordførere og næringssjefene i Bardu og Målselv om bistand til å forsøke å få et av løpene i Visma Ski-Classics lagt til Bardu og Målselv. Vinteren og våren 2016 har initiativtakerne i Reistadutvalget arbeidet med søknad til Ski-Classics, mulig organisering og private sponsorer til prosjektet. Det er levert søknad til Visma Ski-Classics om å få tre inn i langløpscupen hvor 28 komersielle lag er med. Dersom initiativtakerne lykkes med arbeidet, vil dette være en perfekt arena for å markedsføre landsdelen og regionen forran millioner av TV seere. Avgjørelse om Bardu og Målselv blir start og målarena for Ski-Classics i 2017 vil bli tatt av Ski-Classics i løpet av mai 2016.

 

Nærmere informasjon om Visma Ski-Classics får du ved å (klikke her).

 

Fremtidig organisiering av landbruk og næringsenheten i Bardu Kommune.

Rådmannen har i lengre tid arbeidet med forslag til fremtidig organisering av landbruk og næring i Bardu Kommune. Næringsforeningene, bondelaget og skogeierlaget har vært involvert i arbeidet sammen med enhetslederne for landbruk og næring. 2. mars besluttet politikerne den nye organiseringen. Enhet næring blir en del av rådmannens stab, mens landbruk videreføres i dag som egen enhet. Begge enhetene samlokaliseres til Veksthuet i løpet av 2016.

 

Bredbåndsutbygging i Bardu

Det har over flere år vært jobbet med bredbandsutbygging i Bardu. I K-sak 43/14 ble det behandlet sak Søknad om midler til utbygging av bredband (fiber) i Bardu. Utbygging av bredband i kommunen var først oppe til behandling i 2008/2009, dernest i

2014. I perioden er det bygd ut trådløst bredband i store deler av kommunen. Tilbakemeldingene til kommunen har vært at dette ikke har vært gode nok løsninger for befolkningen. I sentrum av kommunen har det vært flere aktører på banen og fiber er

utbygd i boligfeltene. Sisite utspill er fra Salangsdalen i Bardu. Her har innbyggere (60-70 stk) gått sammen om å forsøke å få til et utbyggingsprosjekt. Initiativet har ført til vedtak i kommunestyret i april om å bevilge midler til prosjektet.

 

Link til vedtaket i kommunestyret i Bardu i april finner du ved å (klikke her).

 

Ny ladestasjon til Bardu

Tesla sitt ladeskonsept for hurtiglading er allerede etablert i Bardu. Nå kommer Fortum med sitt konsept "Fortum Charge & Drive" til Bardu og Setermoen. Les Fortum sin pressemelding om saken ved å klikke her.

 

Næringsnytt fra Bardu Kommune sitt formannskapsmøte 5.2.2016.

Lurer du på hva som skjer på den politiske arenaen i Bardu sitt formannskap?

Selger Bardu Kommune næringstomta i Industriveien 18? Hva er overskuddet etter mobilsender Girona brukt til? Blir kommunens prosjekt Samvirkegården videreført? Hva skjer med Barnas Naturpark? Lurer du på hva Innovasjonsbase Nord er? Hvem fikk næringstilskudd? Alt dette kan du lese mere om ved å klikke her

 

 

Arrangementer

 

Har du innspill til tema i Dialogen?

Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av de deltakende aktører i nettverket. Se forsiden for kontaktinformasjon.

 

Bardu Kommune er invitert til samarbeidsmøte om næringsutvikling i Midt-Troms, 10.3.2016.

Næringshage Nord og Senja Næringshage har tattt initiativ til et møte der samarbeid om næringsutvikling i Midt-Troms regionen settes på kartet. Bardu Kommune har invitert med aktørene i Dialogen. Invitasjonen finner du ved å klikke her

 

Treffpunkt Midt-Troms

Forsvarsbygg inviterer entreprenører og leverandører i regionen til en orientering om Forsvarets investeringsprosjekter innen bygg & anlegg som forventes realisert i perioden 2016-2018. Prosjektene varierer fra leilighetsbygg til kompliserte forsvarsanlegg. De fleste prosjektene er lokalisert i Målselv og Bardu Kommune. I tillegg vil det bli en orientering om øvrige prosjekter i Troms og Finnmark.

 

Det er frist for påmelding til møtet 23.11.2015 og påmelding kan skje på epost til sylvi.kristensen@forsvarsbygg.no

 

Dekningsmøte Polar Park 12.10.2015 kl 18 - 1930

Bardu Kommune arrangerte tidligere i år et åpent dekningsmøte for innbyggere og næringsliv med NetCom i Polar Park. Nå har Bardu Kommune fått istand en avtale med dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen. Amundsen vil orientere om utbyggerplaner til Telenor i Bardu og svare på spørsmål fra deltakere i møtet. Alle er hjertelig velkommen.

 

 

 

Andre nyttige opplysninger

 

Råd og veiledning angående etablering av næringsvirksomhet

Dersom du har spørsmål vedrrørende etablering av næringsvirksomhet eller ønsker å utvikle en ide i eksisterende bedrift? Har du spørsmål om finansiering eller et generelt spørsmål om næringsutvikling?

 

Bardu Kommune, v/næringssjef Lennarth Kvernmo, Tel 90036666, e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no

Bardu Utvikling SA v/daglig leder Arild Nordahl, Tel 974 7232, e-post arild.nordahl@barduutvikling.no

Visit Bardu SA v/kontaktperson Kjell Hanstad, Tel 902 13000.

 

Nyeste versjon av leverandørlistene finner du på følgende websider

Engelsk versjon - www.supplierlist.no Norsk versjon - www.leverandorportal.no

 

Elektronisk søknadsportal for søknad om offentlige tilskudd

Regionalforvaltning er det systemet som Bardu bruker for innlevering av elektroniske søknader. Systemet finnes på www.regionalforvaltning.no

 

Politisk vedtatte planer som påvirker nærignsutviklingen i Bardu

Strategisk næringsplan i Bardu Kommune kan lastes ned ved å (klikke her for handlingsdel), (klikke her for plan-del).

Virkemiddelplanen i Bardu Kommune kan lastes ned her. (kapittel 1), (kapittel 2), (kapittel 3).

Kommuneplan samfunsdel kan lastes ned ved å (klikke her).

Estetikkveileder for Setermoen kan lastes ned ved å (klikke her).

 

Medlemskap i Visit Narvik

En grundig prosess i 2014 som har involvert egen reiselivsnæring i Bardu Kommune og politisk ledelse lokalt har resultert i at Bardu Kommune har tegnet avtale med destinasjonsselskapet Visit Narvik. Avtalen gir Bardu Kommune og lokal reiselivsnæring en rekke fordeler som styrker vår mulighet til å bli markedsført ute i den "store verden". Samtidig gis lokal reiselivsnæring mulighet til å profilere seg i de ulike markedene i tråd med nasjonal reiselivsstrategi. Avtalen mellom Bardu Kommune og Visit Narvik kan i sin helhet lastes ned her. (klikk her).

 

Prosjekt Sentrumstiltak

Bardu Kommune har i vår/sommer/høst 2015 etablert avtale med Bardu Utvikling SA om utredningsarbeid (forprosjekt) av ytterligere sentrumstiltak. Prosjektplanen ble etablert høst/vinter 2015/2016. Finansiering er gitt av Bardu Kommune`s formannskap og Troms Fylkeskommune. Prosjekteier er Bardu Kommune, avdeling næring og prosjektleder er altså nå valgt og det blir Bardu Utvikling SA. Forprosjektfasen er litt forsinket, men næringsavdelingen antar at utredning vil være klar i mars/april 2016. I prosjektet skal mulige alternativer, investeringskostnader, drift og driftskostnader utredes for følgende sentrumsnære funksjoner:

 

- Tømmestsasjon for bobil- og campingvogner.

- Turistbussparkering.

- Langtransportparkering.

- Sceneløsning i byrommet.

- Offentlig toalett.

 

Prosjektplanen kan i sin helhet lastes ned ved å (klikke her).

 

Nærmere informasjon om prosjektet kan fås ved å kontakte prosjekteier Bardu Kommune v/næringssjef Lennarth Kvernmo, tel 900 36666 eller Arve Vaage, Tel 962 37077.

 

Prosjekt Innovasjonsbase Nord

Bardu Kommune, avdeling næring har våren 2015 startet opp en forstudie/forprosjekt som skal se på mulighetsrommet som finnes for å skape ytterligere vekst og utvikling knyttet til Forsvarets tilstedeværelse i regionen. Primo mai 2015 ble det kjørt en workshop i Bardu i samarbeid med LO`s næringspolitiske avdeling. Møtet samlet deltakere lokalt, regionalt og nasjonalt (leverandører, næringsmedarbeidere i kommuner, LO, ordfører i Bardu) til den større ide og utviklingsprosess. Det arbeides høsten 2015 med forstudie for å utvikle et grunnlag for etablere en innovasjonsbase som et regionalt utviklingsselskap. Les mere om forarbeidet ved å (klikke her).

 

Nærmere informasjon om prosjektet kan fås ved å kontakte prosjekteier Bardu Kommune v/næringssjef Lennarth Kvernmo, tel 900 36666, prosjektleder Styrkr AS v/Dag Leraand, telefon 901 49023.

 

Øvrige prosjekter ved Bardu Kommune, avdeling næring

Bardu Kommune, avdeling næring har ansvaret for følgende prosjekter for øyeblikket.

Samvirkegården, prosjektansvarlig Prosjektmedarbeider Oddvar Bjørnsen, Bardu Kommune.

Fjellstue Altevatn, prosjektansvarlig Prosjektmedarbeider Oddvar Bjørnsen, Bardu Kommune.

Barnas Naturpark, prosjektansvarlig Prosjektmedarbeider Oddvar Bjørnsen, Bardu Kommune.

Etablering av Frivilligsentral i Bardu (etablert sommer 2015), prosjektansvarlig næringssjef Lennarth Kvernmo.

Tilflytterprosjektet, Prosjektansvarlig prosjektmedarbeider Oddvar Bjørnsen , Bardu Kommune.

Etablering av Ladestasjoner i Bardu, Prosjektansvarlig næringssjef Lennarth Kvernmo.

Leverandørutviklingsprosjektet, samarbeid mellom BK, BUSA. Prosjektansvarlig og prosjektleder Arild Nordahl, Bardu Utvikling SA

Dialogen og Dialogforum, samarbeid mellom BK, BUSA og VB. Prosjektansvarlig næringssjef Lennarth Kvernmo.

 

Nærmere opplysninger om detaljer i disse prosjektene kan fås hos næringssjef Lennarth Kvernmo i Bardu Kommune.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Dialogen